Søgning » Observa Prøvevalg 1977
Aflevering 35709
Forskningsdata

Observa Prøvevalg 1977 (1977)

Alias: Observa Political Index Polls, 1977


Skabt af ?
Formål ?

Der findes ingen beskrivelse.

Indhold ?

Observas opinionsundersøgelser: ------------------------------- Observa har fra 1967 gennemført undersøgelser af holdninger og livsvaner, dels gennem såkaldte prøvevalg (postale valgpanelsundersøgelser) dels gennem mere omfattende interviewbaserede indstillingsundersøgelser. Prøvevalgsundersøgelserne er foretaget jævnligt i hele perioden (ca. 10 gange hvert år), medens indstillingsundersøgelserne kun blev foretaget kvartalsvist i årene 1969 til 1972. Det lange tidsrum med jævnligt indsamlede, ensartede datamaterialer giver muligheder for forskellige tidsserieanalyser, især hvad angår partipræferencer. Andre emner er sædvanligvis mere flygtigt behandlede pga. de vilkår, hvorunder undersøgelserne er foretaget (de er tilrettelagt med offentliggørelse i dagspressen for øje, det dagsaktuelle har været betonet, og emnerne er begrænset til problemkredse, der lader sig beskrive med et mindre antal spørgsmål). Prøvevalgene gennemførtes indtil udgangen af 1971 for dagbladet Aktuelt og fra 1972 for Morgenavisen Jyllands-Posten. Indstillingsundersøgelserne blev udelukkende gennemført for Jyllands-Posten. Observa Prøvevalg 1977: ---------------------- I 1977 gennemførte Observa i alt 11 prøvevalg. Enslydende spørgsmål, omhandlende demografiske forhold samt partipræference, er i DDA samlet i undersøgelsen DDA-0969 Observa Prøvevalg 1977, mens de enkelte, fuldstændige prøvevalg, der indeholder forskellige aktuelle spørgsmål, findes som DDA-0970 til DDA-0980. De enkelte prøvevalg omhandler flg. aktuelle emner: DDA-0970 Observa Prøvevalg 1977, januar-undersøgelsen: Flertalsregering efter folketingsvalget den 15. februar; regeringssamarbejde mellem Socialdemokratiet og Venstre; alternativ partipræference; udskrivning af folketingsvalget; statsministerpræference; borgerlig regering med deltagelse af Fremskridtspartiet; professionel fodbold; ja eller nej til atomkraftværker ved en folkeafstemning i dag; samt ja eller nej til 18 års valgret ved en folkeafstemning i dag. DDA-0971 Observa Prøvevalg 1977, februar-undersøgelsen: TV-dagbog for valgudsendelserne 1977; samt faktisk stemmeafgivelse ved folketingsvalget den 15. februar 1977. DDA-0972 Observa Prøvevalg 1977, marts-undersøgelsen: Lægehjælp; udenlandsk TV; agtelse for forskellige stillinger (fx præst, folkeskolelærer, dommer); de vigtigste krav til overenskomstforhandlingerne; serier i dansk og udenlandsk TV; samt læsning af ugeblade. DDA-0973 Observa Prøvevalg 1977, april-undersøgelsen: Vurdering af den danske industri (varernes kvalitet og pris, indtjening); ''Køb Dansk'' kampagnen; rygevaner; indførelse af sommertid; for eller imod Danmarks medlemskab af Fællesmarkedet ved en folkeafstemning i dag; tiltaleformerne du og De; energipolitikken; sport/fritidsaktiviteter til søs; samt læsning af ugeblade. DDA-0974 Observa Prøvevalg 1977, maj-undersøgelsen: Tilbringelse af sommerferie; ja eller nej til atomkraftværker ved en folkeafstemning i dag; vurdering af forskellige politiske udsagn (fx ''Alle borgere skal have lige muligheder for at påvirke de politiske beslutninger''); holdning til forskellige befolkningsgrupper (fx alkoholikere, englændere, politikere); Folketingets forbud mod blokader af virksomheder; konflikten på Berlingske Tidende; Grønland, fordeling af indtægter fra grønlandske naturværdier, hjemmestyre, kønssygdomme, kriminalitet; energikrisens virkninger på energiforbruget; samt læsning af ugeblade. DDA-0975 Observa Prøvevalg 1977, juni-undersøgelsen: Lærlingeuddannelsen (mesterlæren, den erhvervsfaglige grunduddannelse); påbegyndelse af Storebæltsbroen; vurdering af Anker Jørgensen som statsminister; kaffeforbrugsvaner; tilsætning af farvestoffer til maden; læsning af ugeblade; samt vurdering af regeringens og oppositionens virke. DDA-0976 Observa Prøvevalg 1977, august-undersøgelsen: Indgreb som respondenten helst ser indeholdt i den forestående økonomiske kriseplan; hjælp ifølge bistandsloven til strejkende; arbejdsvægring blandt arbejdsløse; arbejdsløshedsunderstøttelsen; sort arbejde blandt arbejdsløse; professionel fodbold; økonomisk støtte fra det offentlige til biografer; læsning af ugeblade; samt spiritusvaner. DDA-0977 Observa Prøvevalg 1977, september-undersøgelsen: Den økonomiske kriseplans virkning på landets økonomi og beskæftigelsen; vurdering af Anker Jørgensen som statsminister; Socialdemokratiets og LOs forslag om økonomisk demokrati, overskudsdeling, en central fond; mælkeemballage, returemballage; samlingsregering bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Det Radikale Venstre; TV-forbrugsvaner, den udvidede sendetid; tidspunkt for spisning af aftensmad; samt læsning af ugeblade. DDA-0978 Observa Prøvevalg 1977, oktober-undersøgelsen: Forskellige samfundsfaktorers indflydelse på udviklingen i Danmark (fx amterne, Arbejdsgiverforeningen, Fremskridtspartiet); samarbejde mellem eget præferenceparti og andre partier; afgifts- og momsforhøjelsens indvirkning på eget forbrug; monarkiets rolle i fremtiden; dødsstraf for terrorisme i Danmark; vurdering af indkomstpolitikken; deltagelse i det direkte valg til EF-parlamentet i 1978; for eller imod Danmarks medlemskab af Fællesmarkedet ved en folkeafstemning i dag; samt læsning af ugeblade. DDA-0979 Observa Prøvevalg 1977, november-undersøgelsen: TV-forbrugsvaner, den udvidede sendetid; vurdering af forskellige TV-serier; tidspunkt for spisning af aftensmad; spisning af aftensmad ved fjernsynet; ønskebolig (fx landbrugsejendom, parcelhus) og egen bolig; ejendomsforhold til ønskebolig og egen bolig; forskellige faktorers betydning for indkøb af dagligvarer (fx at butikken ligger bekvemt, at varerne er forsynet med varedeklaration); bil i husstanden; læsevaner, typer af bøger; samt læsning af ugeblade. DDA-0980 Observa Prøvevalg 1977, december-undersøgelsen: Forældres legemlige afstraffelse af deres børn; ja eller nej til 18 års valgret ved en folkeafstemning i dag; julegavebeløb; børn i husstanden; lommepenge til børn (beløb og metode); tilbringelse af vinterferie; udsigterne for 1978 (egen økonomi, landets økonomi, verdenssituationen); tilbringelse af juleaften; samt læsning af ugeblade

Tabeller ?
Dokumentation ?
  • 969
  • OBSV_KOD
  • Kodebog
Emneord ?

Der er ingen emneord.

Dækker perioden ?

Fra 31-01-1977 til 12-12-1977.

ID-oplysninger i data ?
  • Ingen