Søgning » LOKK børnestatistik 2005
Aflevering 37256
Forskningsdata

LOKK børnestatistik 2005 (2005)

Alias: LOKK Statistics on Children 2005

Formål ?

Der findes ingen beskrivelse.

Indhold ?

LOKK's børnestatistik 2005 bygger på oplysninger om 1681 børn indhentet på 33 krisecentrer i perioden 1. januar 2005 til 31. december 2005. Rekvirent af undersøgelsen er Landsorganisationen af kvindekrisecentre LOKK, og undersøgelsen er udført af Videns- og Formidlingscenter for Socialt Udsatte. Minister for Ligestilling har finansieret undersøgelsen og rapporten. Det er andet år LOKK udsender en landsdækkende børnestatistik på krisecenterområdet. Udvikling af en børnestatistik på området er resultatet af en voksende opmærksomhed på børns vilkår i forbindelse med ophold på krisecentre og på et øget fokus på voldsramte børn generelt. Statistikken er en fortsættelse og videreudvikling af det undersøgelsesarbejde om børn på krisecentre, der har været udført siden Socialministeriet etablerede den såkaldte Krib-pulje i 1996. 2005-udgaven af statistikken følger i videst muligt omfang samme opsætning og rækkefølge i præsentationen af datamaterialet som 2004-statistikken. Hensigten med dette er at gøre det muligt at sammenligne tallene år for år og kunne pege på eventuelle udviklingstendenser eller stagnation og forskydning inden for forskellige områder. Ud over en række gennemgående spørgsmål er det hensigten hvert år at kaste lys over et eller flere særligt udvalgte områder. I 2004 var der således lagt særlig vægt på at få et billede af de forskellige belastninger, som er en del af opvækst- og livsvilkårene for børn i voldsramte familier. I 2005 har der været et særligt fokus på børnenes samvær med en eventuelt voldelig far, og resultaterne heraf præsenteres i et særligt kapitel. I lighed med sidste år er det også i år i fokus, at ca. halvdelen af de børn, der kommer på krisecenter, har anden etnisk baggrund end dansk. Formålet hermed er at få et billede af, om disse børn har andre vilkår end danske børn og i forlængelse heraf skabe et grundlag for vurdering og beslutning om en eventuel særlig indsats for denne gruppe af børn. En ny analyse fra Socialforskningsinstituttet viser at børn fra brudte familier, hvor moderen er blevet mishandlet, hører til blandt de 10 procent af danske børn, der har en særlig risiko for at føre vanskeligheder med sig videre i livet 1. Der er derfor alt mulig grund til fortsat at have fokus på disse børn for at kunne etablere en tidlig forebyggende indsats. Udover børnestatistikken udgiver LOKK hvert år LOKK Årsstatistik, der registrerer en række informationer om de kvinder - dvs. børnenes mødre - der benytter krisecentertilbuddet. Se mere herom i LOKK Årsstatistik 2005 (SD19847).

Tabeller ?

Der er ingen tilgængelig information om tabeller.
Du kan søge om adgang til tabeloplysninger ved at klikke på 'Søg om adgang'.

Dokumentation ?

Der er ingen tilgængelig information om dokumentation.
Du kan søge om adgang til dokumentation ved at klikke på 'Søg om adgang'.

Emneord ?

Der er ingen emneord.

Dækker perioden ?

Fra 01-01-2005 til 31-12-2005.

ID-oplysninger i data ?
  • Ingen