Søgning » Valgundersøgelsen 2001, hovedundersøgelsen
Aflevering 36984
Forskningsdata

Valgundersøgelsen 2001, hovedundersøgelsen (2001-2002)

Alias: Danish Election Survey 2001, The main survey


Skabt af ?
Formål ?

Der findes ingen beskrivelse.

Indhold ?

''Valgundersøgelsen 2001, hovedundersøgelsen'' indeholder data indsamlet af Gallup A/S i december 2001-marts 2002. Valgundersøgelsen 2001 består i lighed med de forudgående valgundersøgelser af en hovedundersøgelse med supplerings- undersøgelser - supplement 1 (panelundersøgelsen) og supplement 2 (ekstra bus). Suppleringsundersøgelserne er udbygninger på nogle få variable, først og fremmest sociale baggrundsspørgsmål. End- videre foreligger der et yderligere supplement på baggrunds- variable fra Socialforskningsinstituttet. Hovedundersøgelsen er en spørgeskemaundersøgelse blandt 2.026 tilfældigt udvalgte personer i alderen 18 år og derover. Undersøgelsespopulationen udgjordes af herboende personer i alderen 18 år eller ældre med bopæl i en privat husstand. Populationen er de facto befolkningen, uanset statsborgerskab. Undersøgelsen er gennemført ved besøgsinterviews med fuldt struktureret spørgeskema. Der indgik også enkelte åbne spørgsmål. Interviewtiden var ca. 1 time, og der blev i tilknytning til spørgeskemaet benyttet 31 kort ialt, således at svarkategorierne typisk er blevet præsenteret både skriftligt og mundtligt for respondenterne. I datamaterialet for hovedundersøgelsen indgår følgende baggrundsspørgsmål: Respondentens køn, alder og civilstand, antal voksne (18 år eller derover) og børn i husstanden samt, hvis der er børn, disses alder respondentens uddannelse, beskæftigelsesmæssige status samt privat eller offentlig ansættelse; medlemskab af en fagforening; respondentens og husstandens samlede årsindkomst; ejerforhold til boligen; samt bopælens geografiske placering og urbaniseringsgrad. Desuden indgår spørgsmål om følgende emner: 1. Generel politisk holdning: Hvilke problemer er de vigtigste, som politikerne skulle tage sig af; deltagelse i diskussioner om politik op til valget; generel interesse for politik; hvad respondenten stemte ved valget den 20. november 2001; beslutningstidspunkt; om respondenten stemte med begejstring, med tilfredshed eller med blandede følelser; om respondenten stemte på et parti eller på en bestemt kandidat, og om det var en mand eller en kvinde; vigtigste grund til at stemme som respondenten gjorde; om respondenten overvejede at stemme på et andet parti; betydning af en række emner i valgkampen for partivalg; vurdering af de enkelte partier og partilederne; om og hvad respondenten stemte ved folketingsvalget i 1998; grad af partitilhørsforhold; medlemskab af et politisk parti; om en række problemer bedst løses af den nuværende socialdemokratisk ledede regering eller en borgerlig regering; holdning til en række politiske påstande ang. samfundets sociale udgifter, levestandard og indtægtsforhold, statens kontrol med erhvervslivet, sektor; holdning til de to hovedstrategier (''velfærdsstrategien'' og ''eksportstrategien'') til at skabe flere arbejdspladser; vigtigste målsætninger for samfundet (opretholde lov og orden; give den enkelte større mulighed for at påvirke politiske beslutninger; bekæmpe prisstigninger; beskytte ytringsfriheden); holdning til det offentliges udgifter til forskellige formål; holdning til en forhøjelse af bruttoskatten samtidig med en nedsættelse af den almindelige indkomstskat; holdning til den offentlige service på en række områder (bibliotekerne; sygehusene; folkeskolen; børnehaver og vuggestuer; hjemmehjælpen); holdning til lavere skatter eller forbedring af den offentlige sektor; holdning til lavere skatter eller afdrag på statsgælden; holdning til en række synspunkter fra den politiske debat; holdning til de foreslåede ændringer af flygtninge-/indvandrerpolitikken; holdning til en række spørgsmål om politik og politikere som helhed; tillid til danske politikere; tilfredshed med den måde demokratiet fungerer på; generel holdning til EU; hvad respondenten stemte ved folkeafstemningen om Euroen; stemmeintention ved ny folke- afstemning om Euroen; holdning til en række opfattelser af EU-samarbejdet; placering på en politisk venstre-højre skala; placering af respondenten og partierne på en skala angående en række emner (hvor mange flygtninge vi kan tage imod; hvor stor den offentlige sektor bør være; miljøhensyn og ''grøn'' politik; strengere straffe eller forebyggelse og human behandling af forbrydere; forholdet til EU); om de politiske partier tager hensyn til, hvad almindelige mennesker mener; om det gør en forskel, hvem der har regeringsmagten; om det har nogen betydning, hvem folk stemmer på; landets økonomiske situation sammenlignet med for tre år siden; respondentens udbytte af det økonomiske opsving; om respondenten har haft kontakt med et medlem af Folketinget inden for de sidste 5 år

Tabeller ?
Emneord ?

Der er ingen emneord.

Dækker perioden ?

Fra 20-11-2001 til 14-03-2002.

ID-oplysninger i data ?
  • Ingen