Søgning » Valgundersøgelsen 2001, kombinationsundersøgelse 1
Aflevering 36994
Forskningsdata

Valgundersøgelsen 2001, kombinationsundersøgelse 1 (2001-2002)

Alias: Danish Election Study 2001, Supplementary I


Skabt af ?
Formål ?

Der findes ingen beskrivelse.

Indhold ?

''Valgundersøgelsen 2001, kombinationsundersøgelse 1'' indeholder data indsamlet af Gallup A/S i december 2001-marts 2002. Valgundersøgelsen 2001 består i lighed med de forudgående valgundersøgelser af en hovedundersøgelse med supplerings- undersøgelser - supplement 1 (panelundersøgelsen) og supplement 2 (ekstra bus). Suppleringsundersøgelserne er udbygninger på nogle få variable, først og fremmest sociale baggrundsspørgsmål. End- videre foreligger der et yderligere supplement på baggrunds- variable fra Socialforskningsinstituttet. Hovedundersøgelsen er en spørgeskemaundersøgelse blandt 2.026 tilfældigt udvalgte personer i alderen 18 år og derover. Undersøgelsespopulationen udgjordes af herboende personer i alderen 18 år eller ældre med bopæl i en privat husstand. Populationen er de facto befolkningen, uanset statsborgerskab. Undersøgelsen er gennemført ved besøgsinterviews med fuldt struktureret spørgeskema. Der indgik også enkelte åbne spørgsmål. Interviewtiden var ca. 1 time, og der blev i tilknytning til spørgeskemaet benyttet 31 kort ialt, således at svarkategorierne typisk er blevet præsenteret både skriftligt og mundtligt for respondenterne. I datamaterialet for hovedundersøgelsen indgår følgende baggrundsspørgsmål: Respondentens køn, alder og civilstand, antal voksne (18 år eller derover) og børn i husstanden samt, hvis der er børn, disses alder respondentens uddannelse, beskæftigelsesmæssige status samt privat eller offentlig ansættelse; respondentens og husstandens samlede årsindkomst; samt bopælens geografiske placering og urbaniseringsgrad. Desuden indgår spørgsmål om følgende emner: hvad respondenten stemte ved valget den 20. november 2001; om og hvad respondenten stemte ved folketingsvalget i 1998

Tabeller ?
Emneord ?

Der er ingen emneord.

Dækker perioden ?

Fra 20-11-2001 til 14-03-2002.

ID-oplysninger i data ?
  • Ingen