Søgning » Valgundersøgelsen 2001, kombinationsundersøgelse 2
Aflevering 36995
Forskningsdata

Valgundersøgelsen 2001, kombinationsundersøgelse 2 (2001-2002)

Alias: Danish Election Study 2001, Supplementary II


Skabt af ?
Formål ?

Der findes ingen beskrivelse.

Indhold ?

''Valgundersøgelsen 2001, kombinationsundersøgelse 2'' indeholder data indsamlet af Gallup A/S i december 2001-marts 2002, og data indsamlet af Socialforskningsinstituttet i dagene efter valget. Valgundersøgelsen 2001 består i lighed med de forudgående valgundersøgelser af en hovedundersøgelse med supplerings- undersøgelser - supplement 1 (panelundersøgelsen), supplement 2 (ekstra bus) og supplement 3 (SFI-undersøgelse). Supplerings- undersøgelserne er udbygninger på nogle få variable, først og fremmest sociale baggrundsspørgsmål. End videre foreligger der et yderligere supplement på baggrundsvariable fra Socialforskningsinstituttet. Hovedundersøgelsen er en spørgeskemaundersøgelse blandt 2.026 tilfældigt udvalgte personer i alderen 18 år og derover. Undersøgelsespopulationen udgjordes af herboende personer i alderen 18 år eller ældre med bopæl i en privat husstand. Populationen er de facto befolkningen, uanset statsborgerskab. Undersøgelsen er gennemført ved besøgsinterviews med fuldt struktureret spørgeskema. Der indgik også enkelte åbne spørgsmål. Interviewtiden var ca. 1 time, og der blev i tilknytning til spørgeskemaet benyttet 31 kort ialt, således at svarkategorierne typisk er blevet præsenteret både skriftligt og mundtligt for respondenterne. I datamaterialet for hovedundersøgelsen indgår følgende baggrundsspørgsmål: Respondentens køn, alder og civilstand, antal voksne (18 år eller derover) og børn i husstanden samt, hvis der er børn, disses alder respondentens uddannelse, beskæftigelsesmæssige status samt privat eller offentlig ansættelse; respondentens og husstandens samlede årsindkomst; samt bopælens geografiske placering og urbaniseringsgrad. Desuden indgår spørgsmål om følgende emner: hvad respondenten stemte ved valget den 20. november 2001; om og hvad respondenten stemte ved folketingsvalget i 1998; Partivalg ved kommunalvalg 2001; Partivalg ved amtsrådsvalg 200

Tabeller ?
Emneord ?

Der er ingen emneord.

Dækker perioden ?

Fra 20-11-2001 til 14-03-2002.

ID-oplysninger i data ?
  • Ingen