Søgning » Valgundersøgelsen 1998
Aflevering 36680
Forskningsdata

Valgundersøgelsen 1998 (1998)

Alias: Danish Election Study 1998

Formål ?

Der findes ingen beskrivelse.

Indhold ?

Valgundersøgelsen 1998 indeholder data indsamlet af ACNielsen AIM i marts-juni 1998. Valgundersøgelsen 1998 består i lighed med de forudgående valgundersøgelser af en hovedundersøgelse (denne undersøgelse) og en suppleringsundersøgelse (DDA-6301). Suppleringsundersøgelsen er en udbygning med ca. 2000 ekstra svarpersoner på nogle få variable, først og fremmest sociale baggrundsspørgsmål. I 1998 var det dog muligt at gå lidt videre, fordi suppleringsundersøgelsen blev gennemført som del af en anden politiologisk undersøgelse (DDA-6300: Demokrati fra neden, 1998). I undersøgelsen medtages der for første gang det fulde sæt af variable fra det internationale valgforskningssamarbejde CSES (Comparative Study of Electoral Systems), og undersøgelsens data oparbejdes endvidere som en del af dette datasæt. I datamaterialet indgår følgende baggrundsspørgsmål: Respondentens køn, alder og civilstand, husstandens størrelse, og antal voksne (18 år eller derover) og børn i husstanden samt, hvis der er børn, disses alder; respondentens uddannelse, beskæftigelsesmæssige status samt privat eller offentlig ansættelse; arbejdsløshed inden for de sidste to år; medlemskab af en fagforening; respondentens og husstandens samlede årsindkomst; ejerforhold til boligen; samt bopælens geografiske placering og urbaniseringsgrad. Desuden indgår spørgsmål om følgende emner: Generel politisk holdning: Hvilke problemer er de vigtigste, som politikerne skulle tage sig af; deltagelse i diskussioner om politik op til valget; generel interesse for politik; hvad respondenten stemte ved valget den 11. marts 1998; beslutningstidspunkt; om respondenten stemte med begejstring, med tilfredshed eller med blandede følelser; om respondenten stemte på et parti eller på en bestemt kandidat, og om det var en mand eller en kvinde; vigtigste grund til at stemme som respondenten gjorde; om respondenten overvejede at stemme på et andet parti; betydning af en række emner i valgkampen for partivalg; vurdering af de enkelte partier og partilederne; om og hvad respondenten stemte ved folketingsvalget i 1994; grad af partitilhørsforhold; medlemskab af et politisk parti; om en række problemer bedst løses af den nuværende socialdemokratisk ledede regering eller en borgerlig regering; holdning til en række politiske påstande ang. samfundets sociale udgifter, levestandard og indtægtsforhold, statens kontrol med erhvervslivet, bankernes og storindustriens stilling, brugerbetaling i den offentlige sektor samt udbytte af valgkampe i aviser, radio og TV; holdning til de to hovedstrategier (''velfærdsstrategien'' og ''eksportstrategien'') til at skabe flere arbejdspladser; vigtigste målsætninger for samfundet (opretholde lov og orden; give den enkelte større mulighed for at påvirke politiske beslutninger; bekæmpe prisstigninger; beskytte ytringsfriheden); holdning til det offentliges udgifter til forskellige formål; holdning til en forhøjelse af bruttoskatten samtidig med en nedsættelse af den almindelige indkomstskat; holdning til den offentlige service på en række områder (bibliotekerne; sygehusene; folkeskolen; børnehaver og vuggestuer; hjemmehjælpen); holdning til lavere skatter eller forbedring af den offentlige sektor; holdning til lavere skatter eller afdrag på statsgælden; holdning til Øresundsbroen og Storebæltsbroen; holdning til en række synspunkter fra den politiske debat; holdning til de foreslåede ændringer af flygtninge-/indvandrerpolitikken; holdning til en række spørgsmål om politik og politikere som helhed; tillid til danske politikere; tilfredshed med den måde demokratiet fungerer på; generel holdning til EU; hvad respondenten stemte ved folkeafstemningen om Edinburgh-aftalen i 1993; stemmeintention ved den kommende folkeafstemning om Amsterdam-traktaten den 28. maj; grunde til at stemme ja eller nej; holdning til en række opfattelser af EU-samarbejdet; placering på en politisk venstre-højre skala; placering af respondenten og partierne på en skala angående en række emner (hvor mange flygtninge vi kan tage imod; hvor stor den offentlige sektor bør være; miljøhensyn og ''grøn'' politik; støtte til børnefamilierne; strengere straffe eller forebyggelse og human behandling af forbrydere; stramning af den økonomiske politik; forholdet til EU); om det sidste valg i Danmark gik rigtigt for sig; om de politiske partier tager hensyn til, hvad almindelige mennesker mener; om politiske partier er nødvendige; om folketingsmedlemmerne ved noget om, hvad almindelige mennesker mener; om det gør en forskel, hvem der har regeringsmagten; om det har nogen betydning, hvem folk stemmer på; om danskere almindeligvis siger deres politiske mening; om danskerne vælger parti ud fra politiske holdninger eller ud fra de partiledere, man bedst kan lide; om flygtninge skal sendes hjem hurtigst muligt eller skal integreres; om misbrug af dagpengesystemet er et stort problem; om respondenten husker navnet på nogle af de kandidater, som stillede op i respondentens amt eller storkreds; landets økonomiske situation sammenlignet med for et år siden; respondentens udbytte af det økonomiske opsving; om respondenten har haft kontakt med et medlem af Folketinget inden for de sidste 12 måneder

Tabeller ?
Dokumentation ?
Emneord ?

Der er ingen emneord.

Dækker perioden ?

Fra 01-03-1998 til 30-06-1998.

ID-oplysninger i data ?
  • Ingen